For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.
MENU

Algemenevoorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden

 

Deze Algemene Reisvoorwaarden zijn geschreven om u te informeren over uw rechten en plichten in het kader van uw loopreis. Daarnaast geven wij hierin informatie over wat u zoal kunt verwachten op uw loopreis. Op alle loopreizen geboekt vanaf 1 juli 2018 zijn de ANVR-reizigersvoorwaarden, paragraaf 1 (laatste versie: www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf) van toepassing. Tenzij de ANVR-reizigersvoorwaarden toestaan daar van af te wijken, kunnen deze Algemene Reisvoorwaarden geen afbreuk doen aan de ANVR-reizigersvoorwaarden. De Algemene Reisvoorwaarden zijn alleen bedoeld om uw positie verder te versterken en te verduidelijken.

 

 

 

1.

 

Aanbod

 

 

 

1.1

 

De basis van dit aanbod is onze beschrijving van de loopreis en onze aanvullende informatie voor de betreffende loopreis, voor zover deze beschikbaar is op het moment van boeking. Brochures van hotels, marathonorganisaties en andere aanbieders van loopactiviteiten die niet door ons zijn gepubliceerd, zijn niet bindend voor onze prestatieverplichting tenzij ze in overeenstemming met u zijn opgenomen in de loopreisovereenkomst.

 

 

 

1.2

 

We doen een zorgvuldige beoordeling van de gecontracteerde hotels, marathonorganisaties en andere aanbieders van loopactiviteiten. De informatie op onze website is naar ons beste weten gemaakt. Als classificaties worden gespecificeerd, verwijzen deze naar lokale normen. Voor verschillen die voortvloeien uit de beschrijving op onze website en de verwachtingen van de klant kunnen wij alleen aansprakelijk worden gesteld als een van de in deze Algemene Reisvoorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsredenen bestaat.

 

 

 

1.3

 

Genoemde prijzen zijn per persoon (hardloper of supporter), en zijn gebaseerd op de aanname dat twee personen samen reizen (tweepersoonskamer). Individuele reizigers betalen een toeslag,. De kosten van ondersteunende diensten, b.v. het arrangeren van visa en reserveringen worden doorberekend aan de klant en worden apart in rekening gebracht.

 

 

 

2.

 

Boeking

 

 

 

2.1

 

U bent verantwoordelijk voor alle contractuele verplichtingen van reizigers (hardlopers en supporters) voor wie u boekt, inclusief uzelf, voor zover u deze verplichting bent aangegaan door middel van een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring.

 

 

 

2.2

 

Als een minderjarige een boeking wil maken, moet hij aantonen dat zijn ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming hebben verleend. In sommige landen is het ook niet toegestaan een reis te maken zonder dat een volwassene meereist. Het is niet toegestaan om een boeking te maken onder een valse naam, of onder opgave van een valse leeftijd of (e-mail)adres. Wij mogen de loopreisovereenkomst opzeggen als u zich hier niet aan houdt. In dat geval zullen wij u de al betaalde reissom terugbetalen. Wij trekken daar dan wel de door ons gemaakte kosten van af.

 

 

 

2.3

 

Als de inhoud van onze loopreisbevestiging verschilt van de inhoud van de boeking, is er een nieuwe aanbieding met een geldigheidstermijn van tien dagen. Het contract komt tot stand op basis van dit nieuwe aanbod, voor zover wij hebben verwezen naar de wijziging met betrekking tot het nieuwe aanbod en aan onze precontractuele informatieverplichtingen hebben voldaan en u onze aanbieding door een uitdrukkelijke verklaring of vooruitbetaling binnen de bindende termijn aanvaardt.

 

 

 

2.4

 

Het online boekingsproces wordt uitgelegd op de website loopreizen.nl. Om uw invoer te corrigeren, om het volledige boekingsformulier te verwijderen of opnieuw in te stellen, is er een correctiemogelijkheid beschikbaar, waarvan het gebruik wordt uitgelegd.

 

 

 

2.5

 

Door op de knop "boeken" (of een vergelijkbare formulering) te klikken, biedt u ons middels uw boekingsaanvraag de sluiting van de bindende loopreisovereenkomst aan. Wij bevestigen per ommegaande de ontvangst van uw boekingsaanvraag via e-mail (ontvangstbevestiging). Door op de knop te drukken rechtvaardigt u niet uw aanspraak op het sluiten van een overeenkomst.

 

 

 

2.6

 

De loopreisovereenkomst wordt bindend gesloten zodra u onze definitieve boekingsbevestiging via e-mail heeft ontvangen.

 

 

 

2.7

 

De ANVR-reizigersvoorwaarden, paragraaf 1, artikel 1.3 geven u de mogelijkheid om uw boeking te herroepen onder de aldaar genoemde condities.  Als er in het loopreisaanbod of in de loopreisbescheiden is aangegeven dat er geen bedenktijd of herroepingsrecht van toepassing is, of als daarin het begrip “definitieve boeking” wordt gebruikt, geldt er geen herroepingsrecht. Het herroepingsrecht moet worden uitgeoefend op de in deze Algemene Reisvoorwaarden voorgeschreven manier.

 

 

 

3.

 

Betaling / reisdocumenten

 

 

 

3.1

 

Bij het afsluiten van de loopreisovereenkomst betaalt u het bedrag dat is vermeld in de orderbevestiging. Dit bedrag is 100% van de kosten van de bestelde startnummers en verzekeringen plus 50% van de totale loopreiskosten minus deze kosten van de bestelde startnummers en verzekeringen.

 

 

 

3.2

 

Het resterende bedrag is betaalbaar bij ontvangst van de eindafrekening of uiterlijk twee (2) maanden voor aanvang van de loopreis. Voor boekingen op korte termijn,  binnen twee (2) maanden voor aanvang van de loopreis is de totale kostprijs van de loopreis onmiddellijk verschuldigd. Eventuele verwerkingskosten, annuleringskosten en omboekingskosten zijn ook onmiddellijk verschuldigd.

 

 

 

3.3

 

Voert u de aanbetaling en / of de laatste betaling niet uit volgens de overeengekomen vervaldata, hoewel we bereid en in staat zijn om de contractuele diensten naar behoren te leveren, onze wettelijke informatieverplichtingen hebben vervuld en in uw voordeel geen wettelijke of contractuele retentieverplichtingen hebben, hebben wij het recht om, na het versturen van een herinnering met een deadline, de loopreisovereenkomst te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen in overeenstemming met artikel 5.

 

 

 

3.4

 

De loopreisdocumenten worden over het algemeen ongeveer 21 dagen vóór het begin van de loopreis gemaakt, indien nodig binnen 24 uur voor boekingen op korte termijn. De verzenddocumenten worden per e-mail verzonden.

 

 

 

4.

 

Wijzigingen van uw loopreis door Loopreizen.nl

 

 

 

4.1

 

Afwijkingen van essentiële kenmerken van de overeengekomen inhoud van de loopreisovereenkomst, die noodzakelijk worden na het sluiten van de overeenkomst en die we te goeder trouw niet hebben veroorzaakt, mogen wij vóór vertrek doorvoeren, voor zover de afwijkingen onbeduidend zijn en geen invloed hebben op de totale reikwijdte van de loopreis.

 

 

 

4.2

 

We zijn verplicht om u duidelijk, begrijpelijk, op een zo kort mogelijke termijn en op een expliciete manier te informeren over een wijziging in een loopreis alsmede de reden voor de wijziging. Wij informeren u middels een e-mail, telefoongesprek of voicemailbericht.

 

 

 

4.3

 

In het geval van een wezenlijke verandering in een essentieel kenmerk van een loopreis of afwijking van uw specifieke vereisten die onderdeel zijn geworden van de loopreisovereenkomst heeft u het recht om, binnen een door ons gestelde redelijke termijn om u op de hoogte te stellen van de wijziging, de veranderde loopreisovereenkomst kosteloos te weigeren of uw deelname aan een vervangende loopreis te bevestigen als we u zo’n vervangende loopreis hebben aangeboden. U hebt de keuze om te reageren op ons bericht of niet. Als we niet of niet tijdig uw reactie hebben vernomen, wordt de aangemelde wijziging geacht te zijn geaccepteerd.

 

 

 

4.4

 

Garantieclaims blijven ongewijzigd voor zolang de gewijzigde dienstverlening gebrekkig is. Als we lagere kosten hebben voor het uitvoeren van de aangepaste of vervangende loopreis van vergelijkbare kwaliteit, wordt het verschil vergoed.

 

 

 

5.

 

Annulering voor vertrek / Annuleringskosten

 

 

 

5.1

 

U kunt uw loopreisovereenkomst op elk moment vóór aanvang van de loopreis annuleren. U dient ons de reden van annuleren per e-mail mede te delen.

 

 

 

5.2

 

Als u annuleert vóór het begin van de loopreis, hebben wij geen recht op de prijs voor de loopreis. In plaats daarvan bent u ons een redelijke vergoeding verschuldigd, tenzij de annulering onze verantwoordelijkheid is of het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden zich voordoen op of in de buurt van de bestemming die van materieel belang zijn voor de uitvoering van de loopreis.

 

 

 

5.3

 

Het bedrag van de redelijke vergoeding is forfaitair vastgesteld, rekening houdend met de periode tussen annulering en de start van de loopreis, rekening houdend met de verwachte besparingen op kosten en de verwachte verwerving door het andere gebruik van de reisdiensten. De forfaitaire vergoedingen zijn te vinden in het artikel 18 van deze Algemene Reisvoorwaarden.

 

 

 

5.4

 

We behouden ons het recht voor om een hogere individueel berekende compensatie in rekening te brengen in plaats van het bovengenoemde forfaitaire compensatiebedrag, voor zover we kunnen aantonen dat we aanzienlijk hogere kosten hebben gemaakt dan het respectieve toepasselijke forfaitaire compensatiepercentage. In dit geval zijn we verplicht om de vereiste compensatie te kwantificeren en te onderbouwen, rekening houdend met de bespaarde uitgaven door ander gebruik van de reisdiensten.

 

 

 

5.5

 

Als we verplicht zijn om de reissom te vergoeden als gevolg van een annulering, zullen we deze vergoeding na ontvangst van de annuleringsverklaring op korte termijn en zo snel mogelijk verstrekken.

 

 

 

6.

 

Omboeking / indeplaatsstelling

 

 

 

6.1

 

Toegangskaarten, startnummers en verzekeringen kunnen niet worden omgeboekt noch worden omgezet op de naam van een ander persoon.

 

 

 

6.2

 

Na het sluiten van de loopreisovereenkomst hebt u geen recht op wijzigingen, met name met betrekking tot de reisdatum, de bestemming, de plaats van vertrek, de accommodatie of het type vervoer (omboeking). Als u een omboeking wilt maken - indien mogelijk - hebben we meestal dezelfde kosten als bij een annulering. Daarom moeten we u bij een omboeking hetzelfde bedrag aan kosten in rekening brengen. Voor andere, kleine wijzigingen brengen wij echter alleen verwerkingskosten in rekening van EUR 35. Dit is niet van toepassing als de omboeking noodzakelijk is omdat we u van onjuiste of ontoereikende informatie hebben voorzien voordat u de boeking maakte. In dit geval is de omboeking kosteloos voor u.

 

 

 

6.3

 

In aanvulling op de bepalingen in de ANVR-reizigersvoorwaarden, paragraaf 1 (zie artikel 8.1) met betrekking tot indeplaatsstelling, geldt dat de derde partij die de rechten en verplichtingen van de loopreisovereenkomst in uw plaats aangaat dient te voldoen aan alle voor de loopreis en de indeplaatsstelling gestelde eisen.

 

 

 

6.4

 

U kunt ons tot zeven (7) dagen voor aanvang van de reis middels een e-mail mede delen dat, artikel 6.2 in aanmerking nemende, in plaats van dat u een derde partij de rechten en verplichtingen van de loopreisovereenkomst aangaat.

 

 

 

7.

 

Ongebruikte reisdiensten

 

 

 

7.1

 

Als u geen gebruik maakt van individuele reisdiensten die wij in staat en bereid waren te bieden in overeenstemming met de loopreisovereenkomst om redenen die aan u zijn toe te schrijven, hebt u geen recht op een pro-ratarestitutie van de reissom. Dit is niet van toepassing als dergelijke redenen u zouden hebben gerechtvaardigd volgens de wettelijke voorschriften voor de kosteloze annulering of voor de beëindiging van de loopreisovereenkomst. We zullen ons inspannen om de kosten te vergoeden die door de dienstverleners zijn bespaard. Van deze verplichting wordt afgezien als het een volledig verwaarloosbare uitgave betreft.

 

 

 

8.

 

Beëindiging wegens gedragsredenen

 

 

 

8.1

 

We kunnen de loopreisovereenkomst opzeggen of zonder kennisgeving beëindigen als u de uitvoering van de loopreis verstoort, ongeacht onze waarschuwing dat u zich strijd met de loopreisovereenkomst gedraagt waardoor de onmiddellijke annulering van het contract gerechtvaardigd is. Dit is niet van toepassing als het gedrag dat in strijd is met de loopreisovereenkomst gebaseerd is op een schending van onze eigen informatieverplichtingen. Als we opzeggen behouden we ons het recht voor op de volledige reissom; We moeten echter de waarde van de bespaarde kosten en eventuele voordelen die we verkrijgen van enig ander gebruik van de ongebruikte diensten inclusief de bedragen die door de dienstverleners worden vergoed, onderkennen en in mindering brengen op deze reissom.

 

 

 

9.

 

Verplichting tot medewerking van de reiziger (hardloper en supporter)

 

 

 

9.1

 

Gelieve ons tijdig te informeren mocht u de vereiste reisdocumenten niet binnen de gestelde termijn hebben ontvangen.

 

 

 

9.2

 

Als de loopreis niet zonder gebreken ervaart, kunt u om een oplossing vragen. Dit vereist - onverminderd onze primaire plicht om te presteren - uw medewerking. Daarom bent u verplicht om alles te doen wat u kunt om te helpen bij het elimineren van het gebrek en om eventuele schade te minimaliseren of helemaal te voorkomen. Voor zover wij als gevolg van een verwijtbare ingebrekestelling de oorzaak van de ingebrekestelling niet konden verhelpen, hebt u geen recht op schadevergoeding. Indien u met ons communiceert vermeld dan in ieder geval het reisnummer, de reisbestemming en de start- en einddatum van de loopreis zoals die zijn vermeld in de reisdocumenten.

 

 

 

9.3

 

Wij wijzen u erop dat bagageverlies, schade en vertraging in verband met vliegreizen in overeenstemming met de luchtvaartvoorschriften door u onmiddellijk ter plaatse moeten worden gemeld bij de grondafhandelaar van de luchtvaartmaatschappij  door middel van een zogenoemd Property Irregularity Report (PIR) rapport. Voor het opmaken van een PIR-rapport heeft u uw boarding pass (instapkaart) met het zogenaamde baggage receipt (claimbiljet) nodig. Het claimbiljet heeft u ontvangen bij het inchecken
van uw bagage. Gooit u deze dus niet weg voordat u heeft vastgesteld dat uw bagage (onbeschadigd) is aangekomen. De vergoedingen bij verlies, vertraging of schade van geregistreerde bagage is in internationale verdragen beperkt tot maximaal
een bedrag van 1.131 Bijzondere Trekkingsrechten (SDR). De SDR is een door het Internationaal Monetaire Fonds vastgestelde valuta. De koers ten opzicht van de euro wisselt per dag. Zie www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx. Het genoemde bedrag aan schadevergoeding is een maximum. Het kan uiteindelijk minder zijn. Dit heeft te maken met toepasselijke verdragen en is afhankelijk van de luchthavens waarvan u vertrekt en waar u aankomt en het gewicht van uw bagage. Als u niets doet, kan hiervan niet worden afgeweken. Maar als uw bagage meer waard is dan dit maximum, kunt u bij incheck de luchtvaartmaatschappij om een hoger maximum vragen. Dit doet u door een zogenoemde declaration of interest in te vullen en het betalen van een extra vergoeding. Hoeveel dit is, verschilt per luchtvaartmaatschappij. Het personeel bij de incheckbalie kan u daar verder mee helpen. Kostbare en kwetsbare artikelen (denk aan camera’s of juwelen) en medicijnenmoeten als handbagage in de cabine worden meegenomen. Dit in verband met mogelijk verlies of een verlate aankomst van uw bagage.

 

 

 

10.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

 

 

10.1

 

Uiteraard hopen wij dat de door u geboekte loopreis volledig aan uw verwachtingen beantwoordt. Mocht dat onverhoopt toch niet het geval zijn, dan geldt – in aanvulling op de bepalingen in de ANVR-reizigersvoorwaarden, paragraaf 1 (artikel 12) – hetgeen gesteld in dit artikel 10.

 

 

 

10.2

 

Wij zijn niet aansprakelijk als uw loopreis niet voldoet aan de verwachtingen die u heeft als dit wordt veroorzaakt door overmacht, daaronder begrepen onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (zijnde alle omstandigheden waar wij geen invloed op hebben en die redelijkerwijs niet aan ons toe te rekenen zijn zoals de drukte op de weg of in het luchtruim, stakingen bij het openbaar vervoer of weersomstandigheden). Wij zijn ook niet aansprakelijk als uw loopreis niet voldoet aan de verwachtingen die u heeft, wanneer dit komt door uzelf of een derde die niet door Loopreizen.nl is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.

 

 

 

10.3

 

Onze aansprakelijkheid voor schade (kosten daaronder begrepen) is te allen tijde beperkt tot maximaal driemaal (3x) de reissom, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Loopreizen.nl. De in voorgaande zin omschreven beperking van de aansprakelijkheid geldt evenmin indien de schade bestaat uit persoonlijk letsel. Mocht er op enige vorm van schade een verdrag of verordening van de Europese Unie van toepassing zijn, dan staat het Loopreizen.nl vrij om zich te beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die de betreffende regelgeving toekent of

toestaat.

 

 

 

10.4

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor prestatieverstoringen, lichamelijk letsel en materiële schade in verband met loopreisprestaties als deze prestaties in de loopreisreclame en de loopreisbevestiging uitdrukkelijk en onder vermelding van de identiteit en het adres van de contractpartner als diensten van derden worden gespecificeerd  op een zodanige wijze dat het voor u duidelijk is dat deze diensten geen onderdeel uitmaken van de door Loopreizen.nl geleverde loopreis. Wij zijn echter wel aansprakelijk indien en voor zover uw schade een gevolg is van een schending van onze informatieplicht.

 

 

 

10.5

 

Een eventuele vordering tot schadevergoeding verjaart na twee (2) jaar. Dit houdt in dat u uiterlijk twee jaar na afloop van uw loopreis een eventuele vordering tot schadevergoeding moet hebben ingediend of ingesteld. Indien u langer dan twee (2) jaar wacht, dan kunt u een dergelijke vordering niet langer indienen.

 

 

 

11.

 

Geschillen

 

 

 

11.1

 

We wijzen erop dat we niet deelnemen aan een vrijwillige oplossing van consumentengeschillen. Voor alle reisovereenkomsten gesloten in elektronische handel verwijzen we naar het Europese platform voor online geschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform zorgt dat uw klacht bij de juiste geschillencommissie terecht komt. In Nederland is dat de Geschillencommissie Reizen (zie www.sgr.nl), waarbij Loopreizen.nl als ANVR-lid automatisch is aangesloten. De Geschillencommissie Reizen is door de Europese Commissie erkend als neutrale instantie voor alternatieve

geschilbeslechting, zoals hiervoor bedoeld. Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij de Geschillencommissie Reizen een klacht in te dienen:

 

Geschillencommissie Reizen

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

tel. 070-310 53 10

www.degeschillencommissie.nl

 

Let er wel op dat op uw klacht alleen door de Geschillencommissie Reizen in behandeling wordt genomen als is voldaan aan het bepaalde in artikel 12 en 13 van de ANVR-reizigersvoorwaarden.

 

 

 

12.

 

Kennisgeving van aansprakelijkheid voor ongevallen van vervoerders van passagiers op zee

 

 

 

12.1

 

De aansprakelijkheid van de vervoerder voor vervoer door passagiers op zee is afhankelijk van de mogelijkheid van overlijden of persoonlijk letsel van passagiers, verlies of beschadiging van bagage, verlies of beschadiging van kostbaarheden en verminderde mobiliteit of verlies van mobiliteit voor passagiers met een handicap. hulpmiddelen of andere gespecialiseerde uitrusting als bedoeld in Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 23 april 2009 inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van zeegaande passagiers. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@loopreizen.nl met als onderwerp: Ongevallenaansprakelijkheid.

 

 

 

13.

 

Informatieverplichtingen met betrekking tot de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij

 

 

 

13.1

 

Als gevolg van de EU-verordening inzake het informeren van passagiers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij, zijn wij verplicht om u te informeren bij het boeken over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij en van alle diensten te verlenen in het kader van de geboekte loopreis voor wat betreft het vervoer door de lucht. Indien bij een boeking de uitvoerende luchtvaartmaatschappij nog niet is vastgesteld, zijn wij verplicht om u aan te geven welke de luchtvaartmaatschappij of luchtvaartmaatschappijen waarschijnlijk de vlucht zal c.q. zullen uitvoeren. Zodra we weten welke luchtvaartmaatschappij de vlucht zal uitvoeren, zullen we u dit laten weten. Als de aanvankelijk genoemde uitvoerende luchtvaartmaatschappij verandert, zullen wij u onverwijld over deze wijziging informeren. De lijst van luchtvaartmaatschappijen met EU exploitatieverbod (openbare lijst, voorheen "zwarte lijst") is beschikbaar op http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_nl.htm.

 

 

 

14.

 

Paspoort, visum en gezondheidsvoorschriften

 

 

 

14.1

 

Wij informeren u over de algemene paspoort- en visumvereisten en de gezondheidsformaliteiten van het land van bestemming, inclusief de geschatte termijnen voor het verkrijgen van visa, indien nodig, vóór het sluiten van de loopreisovereenkomst.

 

 

 

14.2

 

Het verkrijgen en in bezit hebben van de nodige reisdocumenten, het verkrijgen van mogelijk noodzakelijke vaccinaties en de naleving van douane- en deviezenregelingen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheden van u. Nadelen die voortkomen uit het niet-naleven van deze voorschriften, b.v. de betaling van annuleringskosten, zijn voor uw rekening.

 

 

 

15.3

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de tijdige afgifte van noodzakelijke visa door de respectieve diplomatieke vertegenwoordiging.

 

 

 

15.

 

Reisbescherming (annuleringsverzekering, etc.)

 

 

 

15.1

 

Houd er rekening mee dat de prijzen zoals vermeld op onze website loopreizen.nl geen annuleringsverzekering bevatten. Als u uw reis voor vertrek annuleert, zijn annuleringskosten van toepassing. Als de reis wordt geannuleerd, kunnen er extra terugreiskosten en andere extra kosten ontstaan. U kunt eventueel bij ons een reisverzekering afsluiten.

 

 

 

16.

 

Gegevensbescherming

 

 

 

16.1

 

Bij het maken van uw reservering verzamelen we persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering en uitvoering van het reiscontract. Deze gegevens worden door ons elektronisch opgeslagen, verwerkt en - voor zover nodig voor het doel van de overeenkomst - aan derden, bijvoorbeeld dienstverleners zoals hotels en luchtvaartmaatschappijen verzonden. Als u uw e-mailadres opgeeft bij het boeken van uw reis, zullen we dit gebruiken om u op de hoogte te houden van uw reis. Als u toestemming heeft gegeven, kunnen we contact met u opnemen per e-mail en onze nieuwsbrief verzenden. Daarin wordt te allen tijde een opt-out mogelijkheid geboden.

 

 

 

17.

 

Compensatie forfaitaire tarieven (zie artikel 5).

 

 

 

17.1

 

Het kan zijn dat u een loopreis heeft geboekt en dat u niet meer in staat bent om deze te maken. Dan bieden wij de mogelijkheid om uw loopreis te annuleren. Daar zijn wel kosten aan verbonden. De hoogte daarvan is een percentage van de reissom en is afhankelijk van het moment waarop u uw loopreis annuleert. Hoe dichterbij uw vertrek, hoe hoger de kosten.

 

 

 

17.2

 

Bij annulering brengen wij altijd 100% van de kosten van startnummers, vluchten (indien non-refundable) en verzekeringen (hierna “overige kosten”) in rekening. Daarnaast brengen wij de volgende kosten in rekening:

 

  • Tot 63 dagen voor vertrek 35% van de reissom minus overige kosten;
  • Tot 42 dagen voor vertrek 50% van de reissom minus overige kosten;
  • Tot 28 dagen voor vertrek 75% van de reissom minus overige kosten;
  • Tot 14 dagen voor vertrek 90% van de reissom minus overige kosten;
  • Vanaf 14 dagen voor vertrek: de volledige reissom minus overige kosten.

 

 

 

17.3

 

Overeenkomstig artikel 5.4 behouden we ons het recht voor om een hogere individueel berekende compensatie in rekening te brengen in plaats van het bovengenoemde forfaitaire compensatiebedrag, voor zover we kunnen aantonen dat we aanzienlijk hogere kosten hebben gemaakt dan het respectieve toepasselijke forfaitaire compensatiepercentage. In dit geval zijn we verplicht om de vereiste compensatie te kwantificeren en te onderbouwen, rekening houdend met de bespaarde uitgaven door ander gebruik van de reisdiensten.

 

 

 

17.4

 

Loopreizen.nl is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

 

 

 

17.5

 

Loopreizen.nl is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SFR). Dit houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde loopreis (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de loopreis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren, en de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de loopreis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Loopreizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking of uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door u vanaf drie (3) kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

 

 

 

17.6

 

Indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (zijnde alle omstandigheden waar wij geen invloed op hebben en die redelijkerwijs niet aan ons toe te rekenen zijn zoals de drukte op de weg of in het luchtruim, stakingen bij het openbaar vervoer of weersomstandigheden) voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de loopreis of voor het personenvervoer naar de bestemming, heeft u het recht de loopreis vóór het begin van de loopreis zonder betaling van een beëindigingsvergoeding te beëindigen. In dat geval worden alle voor de loopreis betaalde bedragen volledig terugbetaald, maar kunt u geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 

 

 

17.7

 

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht de volgende werkdag te zijn gemaakt.

 

 

 

18.

 

Overig

 

 

 

18.1

 

Mondelinge overeenkomsten zijn meestal later niet meer aantoonbaar. Om deze reden kunnen we alleen mondelinge overeenkomsten accepteren als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 

 

 

18.2

 

We willen er op wijzen dat elke passagier die naar het vliegveld reist (bagagebanden, vervoer) en tijdens transfers (bussen, taxi's, enz.) persoonlijk zijn bagage moet ontvangen en inspecteren. Elke passagier is als enige verantwoordelijk voor zijn bagage.

 

 

 

18.3

 

Zoals gebruikelijk bij alle sportevenementen zijn we niet aansprakelijk voor ongevallen en schade van welke aard dan ook, ook niet tijdens transfers van en naar deze evenementen.

 

 

 

18.4

 

De overeenkomsten tussen Loopreizen.nl en de reiziger worden beheerst door Nederlands recht.

 

 

 

18.5

 

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op nieuwe boekingen vanaf 1 juli 2018.

 

 

 

Reisorganisator

Rho-Delta Travel B.V. / Touch Travel
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht
Telefoon: 010-4971180
E-mail: info@loopreizen.nl

Website: www.loopreizen.nl