For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.
MENU

Annulatievoorwaarden

Voor een snelle inzicht in onze voorwaarden hebben wij de volgende samenvatting samengesteld. Hier vindt u onze algemene voorwaarden voor meer details.

1. Aanbetaling

De aanbetaling die direct voldaan dient te worden is 50% van de totale reissom en 100% over de bestelde startbewijzen. Startbewijzen welke zijn afgenomen via loopreizen.nl zijn non-refundable.

2. Restantbetaling

De restantbetaling dient 2 maanden voor vertrek voldaan te zijn.

3. Startbewijzen

Startbewijzen voor loopevenementen zijn standaard 100% non-refundable.  De totstandkoming van het afnemen van een startbewijs is van kracht wanneer er een reis wordt geboekt en hierbij wordt aangegeven dat er startbewijzen mee gemoeid zijn. Startbewijzen zijn bij geen enkele aangeboden reis van loopreizen.be refundable.

In verband met een annulering verwijzen wij na artikel 5 en 17 van onze algemene voorwaarden.

5

 

Annulering voor vertrek / Annuleringskosten

 

 

 

5.1

 

U kunt uw loopreisovereenkomst op elk moment vóór aanvang van de loopreis annuleren. U dient ons de reden van annuleren per e-mail mede te delen.

 

 

 

5.2

 

Als u annuleert vóór het begin van de loopreis, hebben wij geen recht op de prijs voor de loopreis. In plaats daarvan bent u ons een redelijke vergoeding verschuldigd, tenzij de annulering onze verantwoordelijkheid is of het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden zich voordoen op of in de buurt van de bestemming die van materieel belang zijn voor de uitvoering van de loopreis.

 

 

 

5.3

 

Het bedrag van de redelijke vergoeding is forfaitair vastgesteld, rekening houdend met de periode tussen annulering en de start van de loopreis, rekening houdend met de verwachte besparingen op kosten en de verwachte verwerving door het andere gebruik van de reisdiensten. De forfaitaire vergoedingen zijn te vinden in het artikel 17 van deze Algemene Reisvoorwaarden.

 

 

 

5.4

 

We behouden ons het recht voor om een hogere individueel berekende compensatie in rekening te brengen in plaats van het bovengenoemde forfaitaire compensatiebedrag, voor zover we kunnen aantonen dat we aanzienlijk hogere kosten hebben gemaakt dan het respectieve toepasselijke forfaitaire compensatiepercentage. In dit geval zijn we verplicht om de vereiste compensatie te kwantificeren en te onderbouwen, rekening houdend met de bespaarde uitgaven door ander gebruik van de reisdiensten.

 

 

 

5.5

 

Als we verplicht zijn om de reissom te vergoeden als gevolg van een annulering, zullen we deze vergoeding na ontvangst van de annuleringsverklaring op korte termijn en zo snel mogelijk verstrekken.

 

 

17.

 

Compensatie forfaitaire tarieven (zie artikel ).

 

 

 

17.1

 

Het kan zijn dat u een loopreis heeft geboekt en dat u niet meer in staat bent om deze te maken. Dan bieden wij de mogelijkheid om uw loopreis te annuleren. Daar zijn wel kosten aan verbonden. De hoogte daarvan is een percentage van de reissom en is afhankelijk van het moment waarop u uw loopreis annuleert. Hoe dichterbij uw vertrek, hoe hoger de kosten.

 

 

 

17.2

 

Bij annulering brengen wij altijd 100% van de kosten van startnummers, vluchten (indien non-refundable) en verzekeringen (hierna “overige kosten”) in rekening. Daarnaast brengen wij de volgende kosten in rekening:

 

  • Tot 63 dagen voor vertrek 35% van de reissom minus overige kosten;
  • Tot 42 dagen voor vertrek 50% van de reissom minus overige kosten;
  • Tot 28 dagen voor vertrek 75% van de reissom minus overige kosten;
  • Tot 14 dagen voor vertrek 90% van de reissom minus overige kosten;
  • Vanaf 14 dagen voor vertrek: de volledige reissom minus overige kosten.

 

 

 

17.3

 

Overeenkomstig artikel 5.4 behouden we ons het recht voor om een hogere individueel berekende compensatie in rekening te brengen in plaats van het bovengenoemde forfaitaire compensatiebedrag, voor zover we kunnen aantonen dat we aanzienlijk hogere kosten hebben gemaakt dan het respectieve toepasselijke forfaitaire compensatiepercentage. In dit geval zijn we verplicht om de vereiste compensatie te kwantificeren en te onderbouwen, rekening houdend met de bespaarde uitgaven door ander gebruik van de reisdiensten.

 

 

 

17.4

 

Loopreizen.be is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De SGR-garantie is gelijk aan de GFG garantie en houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

 

 

 

17.5

 

Loopreizen.be is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SFR). Dit houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde loopreis (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de loopreis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren, en de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de loopreis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Loopreizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking of uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door u vanaf drie (3) kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

 

 

 

17.6

 

Indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (zijnde alle omstandigheden waar wij geen invloed op hebben en die redelijkerwijs niet aan ons toe te rekenen zijn zoals de drukte op de weg of in het luchtruim, stakingen bij het openbaar vervoer of weersomstandigheden) voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de loopreis of voor het personenvervoer naar de bestemming, heeft u het recht de loopreis vóór het begin van de loopreis zonder betaling van een beëindigingsvergoeding te beëindigen. In dat geval worden alle voor de loopreis betaalde bedragen volledig terugbetaald, maar kunt u geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 

 

 

17.7

 

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht de volgende werkdag te zijn gemaakt.